Ochrana osobních údajů

Informace podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ( UPOZORNĚNÍ PRO DOTČENÉ OSOBY )

 

Toto oznámení o ochraně soukromí a osobních údajů se vztahuje na vás a vaše osobní údaje, protože jste naším zákazníkem nebo obchodním partnerem. Naše společnost vystupuje při zpracování vašich osobních údajů jako správce.

Rádi bychom vám vysvětlili, jak budeme používat osobní údaje, které od vás nebo od třetích stran shromažďujeme po dobu trvání našeho smluvního vztahu, před jeho uzavřením nebo po jeho ukončení.

 

Tímto dokumentem chceme také splnit naši informační povinnost podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 18/2018 Sb.  ze dne 29. listopadu 2017 o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů.

 

Kdo je správcem osobních údajů?

Společnost SARDIS TRADE s. r. o.

Lermontovova 3, 811 05 Bratislava - okres Ružinov

ICKO: 53 995 520

Tel: +421 911 533 357

E-mail: [email protected]

 

Kdo je považován za dotyčnou osobu?

Subjektem údajů jste vy jako osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.


 Co je to oznámení subjektu údajů? 

Toto oznámení vysvětluje, jak budeme nakládat s vašimi osobními údaji, které jste nám poskytli, a také stanoví vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

 

Jaký je účel zpracování vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

 - objednání zboží/služeb (e-shop)→ kupní smlouva dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (sem patří následná platba, dodání zboží či služeb, vyřízení reklamace apod.); zpracování osobních údajů zákazníka probíhá bez jeho souhlasu, neboť právním základem pro zpracování jeho osobních údajů pro účely plnění smlouvy je konkrétní smlouva uzavřená na dálku mezi zákazníkem a e-shopem,
 - marketingová komunikace se zákazníkem → oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení (např. zasílání newsletterů, jiné formy přímého marketingu apod.);
zpracování osobních údajů zákazníka probíhá bez jeho souhlasu, neboť právním základem zpracování osobních údajů zákazníka (v nezbytném rozsahu) je oprávněný zájem provozovatele e-shopu, např. informování zákazníka o novém zboží a službách e-shopu za účelem podpory jejich prodejnosti,

 - marketingová komunikace se subjektem údajů bez předchozího vztahu → předchozí souhlas subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení,
 - věrnostní program → souhlas zákazníka podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení,
 - spotřebitelská soutěž → souhlas zákazníka podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.
 

pro účely vymáhání škod a reklamací, vyřizování stížností, vedení dokumentace a evidence a další oprávněné zájmy správce.
zodpovězení vašeho dotazu; nebo jiné
 

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Zpracování je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR a je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, včetně předložení nabídek a cenových nabídek, na žádost subjektu údajů. Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je smluvním požadavkem. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů brání uzavření smluvního vztahu se subjektem údajů.

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (např. komunikace s kontaktními osobami za účelem navázání předsmluvních vztahů, včetně předložení nabídek a cenových nabídek, plnění předmětu smlouvy nebo závazku, vymáhání vzniklé pohledávky atd. Na tomto právním základě je rovněž předkládání nabídek v rámci marketingu.

Zpracování je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů správce spočívajících ve schopnosti hájit oprávněné zájmy správce.

 

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány?

pro uzavření kupní smlouvy - titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, pokud se liší od adresy bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo,

pro účely zodpovězení vašeho dotazu v kontaktním formuláři, který jste nám zaslali, a také pro účely přímého marketingu - titul, jméno, příjmení a e-mailová adresa,

věrnostní program - titul, jméno, příjmení, adresa bydliště nebo e-mailová adresa a případně další údaje (například v závislosti na způsobu poskytování výhod věrnostního programu nebo v závislosti na dalších podmínkách účasti ve věrnostním programu stanovených provozovatelem),

spotřebitelská soutěž - seznam zpracovávaných osobních údajů závisí na podmínkách soutěže stanovených ve statutu soutěže, o nichž musí být subjekty údajů informovány před tím, než dají souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely soutěže,

 

S jakými institucemi jsou vaše osobní údaje sdíleny?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím softwarových aplikací, zejména za účelem správného vedení účetnictví, ke kterým mají přístup všichni zaměstnanci správce i zprostředkovatele. Zároveň vaše osobní údaje poskytujeme doručovatelům vašich objednávek.

Předávání vašich osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo Slovenskou republiku. Výše uvedené neplatí v případě výslovného souhlasu s takovým předáním vašich osobních údajů do zahraničí nebo za účelem poskytnutí objednaných služeb v zahraničí.


Jak si mohu stěžovat na používání svých údajů nebo uplatnit svá práva?

Pokud si přejete podat stížnost na způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, a to i v souvislosti s níže uvedenými právy, můžete nás kontaktovat na adrese [email protected] a vaše podněty a žádosti budou prošetřeny.

 
Jaká máte práva?

Je důležité, abyste pochopili, že zpracováváme vaše osobní údaje a že chceme, abyste s tím byli spokojeni. Přestože ke zpracování vašich osobních údajů nepotřebujeme váš souhlas, protože nám to ukládá zákon nebo zákony související s naší smlouvou, máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů řadu práv. Výše uvedený text vám odpoví na většinu vašich otázek.

Právo na přístup - máte právo na kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a na informace o tom, jak vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů vám budou vaše osobní údaje poskytnuty v písemné papírové podobě, pokud nepožádáte o jiný způsob zpřístupnění. Pokud jste si tyto informace vyžádali elektronickou cestou, budou vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.
Právo na opravu - Podnikáme přiměřené kroky, abychom zajistili, že informace, které o vás uchováváme, jsou přesné, úplné a aktuální. Pokud se domníváte, že informace, které o vás máme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, neváhejte nás požádat o jejich opravu, aktualizaci nebo doplnění.


Právo na výmaz (být zapomenut) - máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, například pokud osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, již nejsou nezbytné pro splnění původního účelu zpracování. Vaše právo však musí být zváženo s ohledem na všechny relevantní okolnosti. Například můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, které znamenají, že vaší žádosti nebudeme moci vyhovět.
Právo na omezení zpracování - za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje přestali používat. Patří mezi ně případy, kdy se domníváte, že osobní údaje, které o vás máme, mohou být nepřesné, nebo kdy se domníváte, že vaše osobní údaje již nepotřebujeme používat.


Právo na přenositelnost údajů - za určitých okolností máte právo nás požádat o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu podle vašeho výběru. Právo na přenositelnost se však vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme od vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, jejíž jste smluvní stranou.
Právo vznést námitku - máte právo vznést námitku proti zpracování na základě našich oprávněných zájmů. Pokud nemáme závažný oprávněný důvod pro zpracování a vy vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá a chráníme je všemi dostupnými prostředky, máme zavedena bezpečnostní opatření, která pravidelně aktualizujeme. Definují rozsah a způsob bezpečnostních opatření nezbytných k eliminaci a minimalizaci hrozeb a rizik působících na informační systém s cílem zajistit: dostupnost, integritu a spolehlivost systémů řízení pomocí nejnovějších informačních technologií, ochranu osobních údajů před ztrátou, poškozením, odcizením, úpravou, zničením a zachování jejich důvěrnosti, identifikaci a prevenci potenciálních problémů a zdrojů narušení.

© 2022 Bighome.cz - Všechna práva vyhrazena